تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1400/02/17
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1400/02/19
 
اخرین مهلت ثبت نام
1400/02/20

 

 
کنفرانس 
1400/02/22